fbpx
Scroll to top

Avís Legal

Dades Identificatives

1. Estàs visitant la pàgina web http://la3cultural.com/ titularitat de La3Cultural Digital Studio, SL, amb domicili social a C / València 220, 08011 Barcelona (Espanya), amb NIF nº B67377028, inscrita en el Registre Mercantil de B en el tom 46783 Foli 205, Full 530.786, (que en aquest document es diu << el titular >>).

Pots contactar amb EL TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 600.714.987

Correu electrònic de contacte: hola@la3cultural.com

Allotjament web

OVH HISPANO SLU
C / Alcalá 21, 5a planta, 28014 Madrid (Espanya)
Telèfon: 902.106.113
Correu electrònic de contacte: soporte@ovh.es

Usuaris

2. Aquestes condicions (en endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició del públic.
L’accés i / o ús d’aquesta pàgina web d’EL TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

3. http://la3cultural.com/ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a EL TITULAR o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot lliurar una contrasenya del que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (pe serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no usar-los per:

  • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

6. L’usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.
d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major

En el cas que existeixin fòrums, en l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que, els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificació d’aquest avís legal i durada

7. EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

8. En el cas que en http://la3cultural.com/ s’incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

10. EL TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

11. La relació entre EL TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.